Mer om radon

Radon (radon-222) är en luktfri, färglös och osynlig ädelgas som förekommer i sönderfallskedjan från Uran 238. Halveringstiden för radon-222 är ca 3.8 dygn. I sönderfallet bildas radondöttrar vilka är radioaktiva metalljoner som fastnar på dammpartiklar i inomhusluften.

Det är radondöttrarna som utgör en hälsofara. Andelen radondöttrar av radongasen som finns i luften beror på dammnivån i luften eller F-faktorn. När F-faktorn är låg fastnar radondöttrarna på andra ytor såsom väggar och gardiner.

De radioaktiva grundämnen bl. a. uran och radium som radon bildas ur, förekommer i alla bergarter.
Byggnadsmaterial som är stenbaserade innehåller mer eller mindre av dessa grundämnen.

I bergarterna förekommer också radon-220 eller toron, vilket bildas ur sönderfallskedjan från Torium-232. Torongasen har en mycket kort halveringstid, 55 sekunder, vilket innebär att den oftast sönderfaller innan den hinner transporteras in i huset. Det är därför sällsynt att toronhalten i inomhusluften blir hög. Med ett avancerat radonmätinstrument kan man spåra sönderfallen från torongasens döttrar. Detta är ett utmärkt hjälpmedel att lokalisera var markluft läcker in i huset.

En del radonsaneringar är knepiga och innebär att man måste söka under många timmar med ett flertal instrument innan lösningen hittas.

Vår radongaranti innebär att du inte behöver betala extra för detta.

radonsanering

Kontakta oss när du är i behov radonsanering!

Beställ radonmätning redan idag!

radonsanering

Kontakta oss om du har frågor kring eller är i behov av radonsanering!