FAQ & Exempel

Blåbetong i alla plan – måste det vara till och frånluft då?

I Bromma har vi sanerat 13 hus på en gata, samtliga hus byggda av blåbetong, gammastrålningen låg i källare och medelhög i övriga plan (finns variationer).

I samtliga 13 hus har vi klarat att sänka halten till under 200 Bq/m3 i samtliga plan med radonsug.

Det krävdes dock lite extra. Först gick värdena ner i bara en del av källaren. Undersökningar visade att markradon letade sig upp i ytterväggarna som var byggda av blåbetong och ytterst gjuten betong.
I mellanrummet slank markradon in och vidare ut i huset.

Vi kopplade in ett par sugpunkter i väggarna och fortsatte att mäta. Det blev bättre men inte bra så vi gjorde en del andra åtgärder som väl får betraktas som företagshemligheter.

Därefter var samtliga plan i hela huset sanerade.

En sak bör man dock veta. I ett sovrum utan ventilation och med medelhög blåbetong i väggarna, där steg radonhalten när man stängde dörren. Ventilationen minskade drastiskt, varvid radonavgången ifrån väggarna blev en faktor att räkna med. Radonhalten steg till över 300 Bq/m3.

Med en enkel friskluftsventil installerad, sjönk halten till ca 70 Bq/m3. En noggrann målning av väggarna kunde också ha räckt för att få ner värdena till under 200 Bq/m3.

Jag vågar säga att de allra flesta företag här hade velat sätta in ett till och frånluftssystem till betydligt högre kostnad och med betydligt större ingrepp.

Tack vare vår arbetsmetodik kunde vi klara det med enbart radonsug.

Hus i Hässelby, Gåsörtstigen: Rätt metod och noggrant arbete sparade 130 000 kr samt gav bättre resultat

Blåbetong i samtliga plan, strålning 0,5 – 0,8 uSv/h (medel till hög) i entréplan, 0,4 – 0,6 uSv/h (låg till medel) i mellanplan och 0,4 uSv/h (låg) i vindsplan. Radonhalt 680 Bq/kbm i årsmedelvärde.

Jag meddelade kunden att 70% kommer ifrån marken och 30% ifrån väggarna.

Ett annat företag sa precis tvärtom och ett tredje sa att det var 60% markradon och 40% väggradon.

Mitt förslag var i steg 1 en marksug och i steg 2 ventilation i någon form beroende på resultat efter steg 1. Ett annat företag ville börja med en mycket dyrbar FTX anläggning och om det inte fungerade så skulle radonsug monteras. Det tredje hade en annan lösning.

Kunden gick på mitt förslag.

Radonsug monterades och kontrollmätning påbörjades som visade att radonhalten i entréplan sjönk till 180 Bq/kbm från över 800 Bq/kbm från början. Men i de övre planen var halterna fortfarande en bra bit över 300 Bq/kbm, vilket var en överraskning.

Mätaren ställdes runt i varje rum och efter en vecka ringer kunden mig och säger att i sovrummet ovanför garaget är radonhalten 700 Bq/kbm. I garaget under är värdet 50 Bq/kbm.

Jag ställde om mätaren i sniffläge och kunde konstatera mycket höga halter av radon och thoron i ytterväggen. Thoron är en mycket bra indikator på markradon då den ej finns i blåbetong och har kort halveringstid, varför den endast finns relativt nära markläckan.

En spricka i garageytterväggen var boven, den gick rakt igenom ett friskluftventil i garaget och vidare upp i sovrummet. Vi monterade en sugpunkt som skapade undertryck i sprickan. Därefter var samtliga rum i hela huset sanerade med värden under 200 Bq/kbm. Långtidsmätningen bekräftade att så var fallet.

Hade kunden gått på offerten från företaget som först ville sätta in en FTX anläggning för Kr 140 000, så skulle följden bli att marksug ändå måste sättas in.

Problemet med läckan i sovrummet hade dock inneburit att radonhalten i just det sovrummet inte hade gått ner samt att slutresultatet i övriga rum i mellan och vindsplan inte hade blivit optimala. Eftersom långtidsmätning oftast bara görs i ett rum per plan hade man säkert ändå betraktat det som en lyckad sanering.

Markradon endast i övre plan?

Vi sanerade en källare i märsta från markradon och allt såg bra ut, tills dom satte igång braskaminen. Då steg värdena och efter flytt av mätare till övre plan konstaterades högre värden där uppe. I övre plan var väggarna av lågstrålande blåbetong.

Sniffmätning vid ytterväggarna gav höga värden och mycket toron, varför det inte var någon tvekan om att markradon kom in i övervåningen direkt utan att passera källaren. Mycket ovanligt men efter viss möda hittade jag förklaringen.

Man hade dränerat om och även putsat om fasaden. Isodränen som är genomsläpplig anslöt mot putsväggen som förmodligen hade någon form av isolering bakom sig. Här blev det en kanal upp till övre plan, förbi betongvalvet. Radonet slank sedan in under blåbetongväggen där den stod på valvet.

Liknande har jag sett även i ett hus i Bromma men där var det s.k bom, släppor i putsen som bildade en kanal in i huset där radon och toron kom in i köket.

Med kontinuerlig radonmätare kunde jag snabbt konstatera att det var markradon och inte blåbetongsrelaterad radon i dessa fall eftersom blåbetong inte innehåller torium.
Alla andra mätare hade bara visat radonhalten varför en viss tvekan hade kunnat uppstå.
Läs mer på våra instrument

Det här problemet är ganska vanligt i hyreshus och bostadsrätter där man dränerat och putsat om. Då kan lägenheter längre upp slumpmässigt få in stora mängder markradon.

Bostadsrättsförening från 1500-talet i gamla stan.

Två lokaler i markplan och källare hade halter av radon uppemot 2000 Bq/m3. Jag föreslog radonsug med ett antal sugpunkter att börja med, utan garanti, eftersom jag visste att denna typ av grundläggning medför speciella problem.

Källarväggarna var byggda i tegel och natursten och välvda tegeltak, så som man byggde på medeltiden. I offerten ingick ett stort antal undersökningstimmar om halten inte sjönk till under 200 Bq/m3. Radonhalten sjönk till hälften varvid jag startade läckmätning och testade med alla upptänkliga metoder för att spåra var och hur radongasen läckte in.                        Inte en enda läcka hittades.

Frånvaron av ledtrådar gav mig svaret på gåtan och vi monterade ytterligare sugpunkter på strategiska ställen (avslöjar inte hur) och radonhalten sjönk till 100 Bq/m3. Slutpriset landade på under 200 000 Kr.

På en mycket känd grannfastighet lades ner miljoner på konsulter och ventilationssystem men ändå brottades man med att få ner radonhalten.

Att ventilera bort markradon är fel väg att gå och ju högre halt desto sämre fungerar ventilation. Man måste ha ett övertryck om det över huvud taget ska fungera men resultatet blir inte stabilt och längre fram kan radongasen komma tillbaka. Jag har stött på många sådana exempel.

Jag undrar varför anställda på statliga verk ”alltid” anlitar konsulter utan någon större praktisk erfarenhet av radonsanering.

Statlig villa.

I ett fall blev jag ombedd att mot betalning granska en sanering som gått snett.

Konsulten skrev i sin rapport att ”radonbelastning utomhus gör det svårt att komma ner under 200 Bq/m3”. Han var så stolt över sin upptäckt att han skrev om detta i en artikel om radon.

Jag kunde konstatera att ”radonbelastningen” uteslutande härstammade från markfläktarnas utblås som letade sig in i huset. Fläktarna hade mycket liten inverkan på markradonet, varför stora fläktsystem installerades inomhus och injusterades mot nolltryck.

I friskluften kunde jag till och med spåra radon och torongas från radonbrunnarna som monterats.

Mina förslag till förbättringar av befintliga installationer ignorerades dock och man fortsatte med mycket dyrbara och förstörande åtgärder för miljontals kronor.

Skattebetalarna fick betala notan.

Frågor och svar

Jag har blivit uppringd av ett företag som vill göra en radonundersökning för några tusen kronor. Ska jag nappa på erbjudandet?

För det första, varför blir du uppringd, hur har man kommit över dina uppgifter?                 Om ett saneringsföretag har fått uppgift från ditt spårfilmsföretag, innebär det ett brott mot svensk konkurrenslagstiftning. Samma sak om du får ett reklamblad tillsammans med rapporten.

För det andra, vad vinner du på en sådan besiktning?

Kan du lämna över rapport och ritning och därmed få offerter? Det vore ju bra så slipper du ta hem folk och vinner tid. Fråga vilka företag som accepterar rapporter från det företag som ringer dig och erbjuder besiktning! Kontrollera därefter att detta stämmer.

Har besiktningsmannen gått kurs och har godkänt slutprov i kurs i mätning och åtgärder mot radon? Lista finns hos Strålskyddsmyndigheten, ssm.se.

Utöver det, finns mångårig dokumenterad erfarenhet av läckmätning och radonsanering?

Tyvärr har jag och mina kollegor sett flera exempel där man missat att det finns blåbetong eller skrivit att det är blåbetong när det inte är det. Uppenbara markläckor är inte kollade och kommenterade i rapporten. Ofta föreslår man ventilation när det ska vara radonsug. Ett företag lämnar offert med finstilt på att radongaranti inte lämnas.

Vad är värdet av en sådan undersökning och offert?

Fråga alltid om radongaranti lämnas! I annat fall tacka nej! Ta alltid in fler offerter!

 

Ytterväggar i Leca, finns det risk för att markradon tränger igenom?

Lecasten är ett mycket bra byggmaterial, har god isolerförmåga, och är lätt att bearbeta. När man byggde källarytterväggar förr i tiden brukade man putsa utsidan och oftast insidan.

På senare år har det blivit modernt att inte putsa någon sida (insidan reglas upp och gipsas). Tanken är att fukt lättare ska kunna vandra åt båda hållen så att väggen hålls torr. Problemet är att Lecasten är som en kofta, den isolerar mot kyla men vind kan blåsa igenom.

Jag har mätt upp radonhalter på över 12000 Bq/m3 i en Lecayttervägg klädd med gipskivor. Torongas saknades helt vilket är logiskt då gasen långsamt silas genom väggen.

Ingen vanlig radonsug fungerar på detta problem utan speciella metoder måste vidtas.

 

Hus byggda på lera – kan det vara markradon i dom?

Ja, det är till och med mycket vanligt. Det kan bero på att lerhus ofta har sättningar.

I ett hus bygg på lera måste man extra noga se till att sprida ut sugpunkterna.

Själva grävningen av suggropen i marken måste också göras på ett speciellt sätt.

 

Kommunen har sagt att i området där vi bor finns ingen markradon. Det är lågriskområde.

Fel. Faktum är att ingenting tyder på att det finns fler radonhus i högrisk än lågriskområde.

Hög eller lågriskområde kartlades genom flygkartering med gammamätare. Problemet med denna metod är att man endast ser den ytliga gammastrålningen. När man gräver eller spränger kan det finnas högstrålande sten längre ner som inte upptäcks vid flygkartering. Ovanliggande sten och jord tar upp energin genom sin densitet.

På grusåsar kan radonhalten bli mycket hög eftersom andelen tillgänglig jordluft är så stor.

Är inte radonhalten mätt i ett hus kan man inte uttala sig om radonhalten.

 

Mäklaren säger att radon inte finns i huset vi vill köpa eftersom grannen har låga värden.

Fel. Man måste mäta alla hus för att vara säker.

Husets täthet mot mark och markförhållanden varierar även i identiska radhus.

Ena grannen kan ha 20 Bq/m3 och den andra grannen 20000 Bq/m3, i identiska hus.

Det som styr radonhalten är:

– Radonhalten i marken.

– Markens genomsläpplighet.

– Mängden tillgänglig jordluft.

– Storleken på läckorna i husets grund.

– Undertrycket i huset.

– Husets volym och luftväxling.

 

Hur vet jag om det finns blåbetong i huset?

Genom att göra en gammamätning. Då får man också reda på strålningsklassen.

 

I nya hus kan det väl inte finnas markradon?

Jo, det gör det faktiskt. Radonet kommer in genom vatten och elservicer eller via fjärrvärmen.
Rörisolering måste skäras bort och sedan tätar man direkt mot röret/en.

När man gjuter mot frigolitformar kan det uppstå glipor mellan betong och frigolit eller så har man dubbla frigolitskivor. När man sedan bygger ytterväggen kan radon komma in i den och vidare in i huset.

Självklart kan det finnas sprickor även i nya hus.

 

Jag kan inte se några sprickor i plattan där markradon kan komma in.

Markluften kan komma in genom en kalkputs som döljer sprickan mellan golv och bärande vägg.
Ett plugghål i en hålstensvägg kan också läcka markradon.

Tänk på att det är en gas som kommer in och därför mycket svår att täta bort

 

Kan målning av väggarna sänka radonhalten i hus med blåbetong?

Ja. Målar man upp en dåligt behandlad vägg, kommer radonavgången att minska. Försök har gjorts i laboratorium där man testat olika tätskikt.

Målar man upp en sida med tät färg och lämnar motstående obehandlad, kommer radonavgången att öka på den senare.

Vi har gjort ett par tester hos kunder som har målat upp väggarna och det ger en effekt.

Man ska veta att det inte lönar sig att lägga på alltför tät färg (se mer under radonsanering)

 

Är gammastrålningen i sig från blåbetongväggar farlig?

Gammastrålningen kan ge oss en fingervisning om hur mycket byggmaterial bidrar med till radongasen i inomhusluften.

Det finns inga bevis om att gammastrålningen i sig är farlig. Däremot finns en ryktesspridning på nätet.

Är du orolig, ta då kontakt med Strålskyddsmyndigheten, ssm.se.

 

Vi har 400 Bq/m3 i huset och lite blåbetong. Nu tänkte vi montera in badrumsfläktar och montera utsug från andra utrymmen.

Risken är stor att radonhalten ökar till 800 Bq/m3 om inte åtgärd sätts in mot markradon först.

Kontakta oss direkt! Vi är experter på radonsanering!