Radonsanering Comnet AB

Med över tjugo års erfarenhet av radonsanering i Stockholm med omnejd kan du vara tryggt förvissad om att vi löser ditt radonproblem med en fackmannamässig sanering utförd av certifierade yrkesmän. Comnet AB har en bred erfarenhet av alla sorters objekt, allt från enskilda småhus till stora offentliga byggnader. Vårt mål är alltid att finna en så effektiv installation som möjligt både vad det gäller radonnivåer, ingrepp i byggnaden, tidsplanering samt totalkostnad.

Vi kan mer och vill mer och ger mer till alla våra kunder helt enkelt. Och självklart lämnar vi alltid garanti på våra radonsaneringar. Detta för att du som kund ska kunna känna dig helt nöjd med resultatet.

Comnet AB har idag femton avancerade radonmätinstrument av märket Rad 7, det bästa instrumentet för att spåra radonläckage och utföra en så effektiv radonsanering som möjligt. Vi använder dem även för att kontrollmäta en utförd radonsanering.

Vi utför idag radonsaneringar i Stockholm, Uppsala, Västerås och Södermanland.

Comnet AB Radonsanering kan radonsanering och radonbesiktning!

Om Comnet AB Radonsanering

AAA –högsta kreditvärdighet under minst 5 år.

Vi får alltid ner radonhalten till under garanterad nivå – vi ger aldrig upp!

Vi kontrollmäter med avancerad radonmätare direkt efter installation.

Självklart är installationerna snyggt utförda och vi städar efter oss.

Vi fakturerar inte förrän radonhalten har sjunkit till garanterad nivå.

Då radonsanering är tekniskt komplicerat är vi troligen ett av de företag i branschen som lägger mest tid på fortbildning och kunskapsinhämtning.

radonsanering stockholm

Besöksadress:
Enhagsvägen 18, Täby

Adress:
BOX 734
182 17 Danderyd

08-655 06 70

070-656 08 18

 

radonsanering
radonsanering

Du kan enkelt beställa din radonmätning här! - Vi har en lång erfarenhet av sanering av radon

Det finns tre orsaker till förhöjda radonhalter

Radioaktivt byggmaterial – blåbetong

Markradon

Radon i hushållsvattnet – gäller endast borrade brunnar

Radongasen kommer i normalfallet från byggmaterial eller markradon. Då de flesta i Storstockholm har kommunalt vatten är det ovanligt med radonläckage från hushållsvattnet.

Comnet AB strävar alltid efter den mest effektiva installationen för dig och din fastighet. En rätt utförd radonsanering kan spara stora pengar.

Sammanfattningsvis

Är problemet markradon går en radonsanering ut på att täta bottenplatta och rörgenomföringar så att inte markradonet kan ta sig in. Inte sällan kompletteras detta med en radonsug som skapar ett undertryck i krypgrund och de byggnadsdelar där radongas transporteras från marken. Just markradon kan ge mycket höga radonhalter i inomhusluften.

Blåbetong finns huvudsakligen i hus byggda mellan 1929 till 1975. Den vanligaste lösningen vid en sådan radonsanering är att öka ventilationen. Genom gammamätning kan vi enkelt se om det finns radioaktivt material i en huskonstruktion.

Radonhaltigt vatten ventileras bort med radonavskiljare placerad på huvudledningen in i fastigheten. Allt kommunalt vatten renas från eventuellt radon innan det når hushållen.

Nedan kan du läsa om den stegmetod vi använder oss av vid

Blåbetong

Radongas avgår konstant från blåbetong. Strålningsklass, kemisk sammansättning och ytbeläggning påverkar hur mycket radon som avgår. En radonsanering handlar om att tunna ut gasen. En enkel tumregel är att fördubblas luftomsättningen halveras radongashalten. Mekanisk ventilation eller förstärkt självdrag är de metoder vi använder för detta. I det fall bostaden har obehandlade väggar bör dessa målas eller täckas in för att på så sätt bromsa strålningen.

radonsanering

Grundläggande

Vi tar bort fönsterlister eller installerar ytterväggsventiler. Fördelen med den här typen är av låg kostnad och små ingrepp i huskroppen.  Nackdelen är att bostaden kan få kallras vid fönstren och effektiviteten är starkt begränsad. Vi rekommenderar den här saneringsmetoden när det bara krävs en mindre sänkning av radongashalten.

Mekanisk till- och frånluft

Här handlar det framför allt om att installera ett mekaniskt frånluftssystem. Ibland kan det räcka med att att rensa befintliga kanaler och öppna frånluftventiler. Fördelen är en måttlig kostnad och att ett frånluftssystem ökar luftomsättningen mycket effektivare än självdrag. Även här kan det finnas risk för kallras och ökade uppvärmningskostnader. Om det finns mer än låga halter av markradon bör frånluftssystemet kombineras med en radonsug.

FTX-system

Här installerar vi ett mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, vanligen kallat för ett FTX-system. Ett sådant ger den bästa effekten jämfört med andra metoder av radonsanering när det gäller radioaktivt byggmaterial eftersom luftomsättningen kan ökas utan problem med värmeförluster med mera. Varje rum får rätt mängd luft och värmen återvinns genom en värmeväxlare. Ett modernt system är mycket tyst och skall inte förväxlas med äldre tiders bullrande fläktar. Rätt monterat med ljuddämpare och en proportionell justering av luftflödet blir ljudnivån mycket låg. Fördelarna är uppenbara, nackdelen är att det är ett stort ingrepp i huset som är relativt kostnadskrävande.

radonsanering

Markradon

Visar en radonbesikting att problemet är inläckande markradon är huset ifråga otätt. Luft från den radonhaltiga marken under huset letar sig då in genom sprickor och hål i husets grund. Att detta sker beror på att ventilationen i fastigheten skapar ett undertryck i bottenplattan. Vid en radonbesiktning letar man alltså efter sprickor och öppningar mot marken. Otäta rörgenomförgreningar, rensluckor för avlopp, sprickor mellan bottenplatta och vägg är de vanligaste orsakerna till radonläckage. I en perfekt värld skulle tätning vara den enklaste lösningen, i allmänhet kräver dock en effektiv radonsanering även att man adderar radonsug eller radonbrunn.

Grundläggande radonsanering

Om läckställena för markradonet är få och lätta att hitta kan vi enkelt täta dessa. Det handlar då om sprickor och otäta rörgenomföringar. Ett av våra hjälpmedel för att hitta dessa är sniffmätning med en RAD 7.  När vi tätat bottenplattan förhindras radonet från att läckan in. Läckställena hittar vi med hjälp av en radonmätningsmetod kallad sniffmätning. Den här saneringsmetoden är ett litet ingrepp till en låg kostnad. Nackdelen är att det ofta kan vara svårt att finna alla läckage.

Radonsanering - mindre ventilationsåtgärd

Det här är ett komplement till första steget med tätning. Vi plockar då bort fönsterlister, monterar spaltventiler i fönsterkarmarna eller monterar ytterväggsventiler. Det här är en ekonomiskt rimlig åtgärd, men kan lätt ge upphov till kallras och ger endast en liten sänkning av radonhalten. Men ökat självdrag är ett bra komplement till en radonsug i kombination med tätning. Vilket naturligtvis är en mer omfattande typ av radonsanering.

radonsanering

Installation radonsug

Radonsanering med hjälp av en radonsug eller radonbrunn, som skapar ett undertryck under bottenplattan så att radonhaltig luft från marken förhindras att sugas in i bostaden. Kombineras radonsug med tätning ger det mycket bra utfall och ger en rejäl sänkning av radongashalten. Nackdelen är att det är mycket större ingrepp och dyrare än tätning. Som alltid är det omständigheterna som avgör vilken typ av radonsanering som behöver användas.

FTX-system

Ett FTX-system är sällan den bästa enskilda åtgärden vid en sanering av markradon och kan till och med skapa stora radonproblem vid en felaktig installation. Därför gör vi alltid en grundlig radonbesiktning innan vi sätter igång din radonsanering, eftersom vi då kan se om grunden behöver tätas och kanske även behöver FTX-systemet kompletteras med en radonsug. Är grunden otät kan ventilationen nämligen öka radonhalten. Tillsammans med en radonsug erhålls då den bästa effekten. Den här typen använder vi ofta när det är en fastighet som besväras av en kombination av markradon och blåbetong.

Vår historia

Bakom Comnet AB står Thomas Linde. Han har sedan 1995 sanerat en stor mängd villor, bostadsrättsföreningar och andra fastigheter i Stockholm med omnejd. Företagets medarbetare har gått Strålsäkerhetsmyndighetens utbildningar.